Privacy statment

Budget Consulaat B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons kantoor en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.
Persoonsgegevens: Budget Consulaat B.V. verwerkt persoonsgegevens over u, nadat wij via een wettelijke verplichting, de beschikking tot instelling bewind over uw goederen (artikel 436, 438, 441, 445 Boek 1 BW), hiertoe bevoegd zijn. Door gebruik te maken van onze diensten als bewindvoerderskantoor, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • het gebruik van deze website;
 • Geboorteland
 • Adresgegevens
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres(sen)
 • Kopie legitimatiebewijs
 • Kopie rijbewijs
 • Rekeningnummers (/bankgegevens)
 • Klantnummers (telefoon-, energiemaatschappij e.d.)
 • Kenteken(bewijs)
 • Inkomensgegevens
 • Uitgavengegevens
 • Verzekeringsoverzichten
 • Medische gegevens (begeleidend schrijven, rapporten v. onderzoeken, tandarts e.d.)
 • Belgeschiedenis (indien toegestuurd door de maatschappij)
Bijzondere persoonsgegevens:
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens over uw financiële situatie en schuldenproblematiek
Doel verwerken persoonsgegevens:
 • De gegevens zijn nodig voor een goede uitvoering van de vermogensrechtelijke belangen van rechthebbenden. De bewindvoerder vertegenwoordigd de rechthebbende in en buiten rechte. Dit betekent dat de bewindvoerder namens rechthebbende voorzieningen aanvraagt en de belastingaangifte verricht.
 • Derden waarmee rechthebbende betrekkingen heeft, worden op de hoogte gebracht van de onderbewindstelling. Hierbij wordt altijd aangegeven wanneer en door wie de Bewindvoering is uitgesproken.
 • Opstellen van rapportages en budgetoverzichten ten behoeve van klanten
 • Jaarlijks moet er aan de rechthebbende zelf en aan de rechtbank rekening en verantwoording worden afgelegd. De rechtbank bepaalt in welke maand dit dient te geschieden. De planning hiervan is geautomatiseerd.

Budget Consulaat B.V. verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen, die ook geregistreerd zijn bij de AP of, indien van toepassing, bij haar functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Budget Consulaat B.V kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Budget Consulaat B.V verwerkersovereenkomsten gesloten. Daarnaast kan Budget Consulaat B.V voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, één en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement. Wij kunnen bovenstaande doelstellingen niet uitvoeren wanneer wij niet beschikken over uw persoonsgegevens of deze gegevens niet kunnen delen met bovengenoemde partijen.


Bewaartermijn

Budget Consulaat B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijk vastgestelde bewaartermijn is 7 jaar.


Delen van gegevens

Budget Consulaat B.V verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Budget Consulaat B.V blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering (met inachtneming van de wettelijk vastgestelde bewaartermijn) sturen naar info@budgetconsulaat.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Budget Consulaat B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen 10 werkdagen, op uw verzoek reageren.


Beveiliging

Budget Consulaat B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoonnummer 0418-681115 of via info@budgetconsulaat.nl Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.


Wijzigingen

Wij kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 24-052018. Mocht u niet over internet beschikken, dan kunt u altijd het meest recente privacy statement opvragen bij ons kantoor. Meer informatie vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

check

Klantgericht

check

Gerichte hulp

check

Passend beheer of oplossingen